LEO Snooker Ranking by FINO Season 6

The Official Website

ระเบียนการแข่งขัน

LEO Snooker Ranking by FINO Season 6

1. กติกาการแข่งขัน

ใช้กติกาสากลที่ได้รับการรับรองจาก World Professional Billiards and Snooker Association – WPBSA

- ยกเว้นไม่มีฟาล์วแอนด์อะมิส (ไม่มีการแก้สนุ๊กใหม่) ปรับแต้มฟาล์วตามลูกสีที่ฟาล์ว

- การแก้สนุ๊ก ผู้เล่นต้องแสดงเจตนาแก้ให้มีความเป็นน้ำใจนักกีฬาโดยต้องแทงไปตามทิศทางที่ควรเป็น หากไม่มีความเป็นน้ำใจนักกีฬา เช่นแก้แปะซิ่งโดยไม่ผ่านตามทิศทางที่ควรเป็นผู้ตัดสินจะเตือนก่อน 1 ครั้ง แล้วผู้ตัดสินจะจับลูกขาวมาตั้งในตำแหน่งเดิมให้แก้ใหม่ โดยจะปรับแต้มตามค่าของลูกนั้นๆ แต่ถ้ามีครั้งที่ 2 เกิดขึ้น ผู้ตัดสินจะปรับผู้เล่นให้แพ้เฟรมนั้นทันที

- หากระหว่างแข่งขันมีข้อสงสัยหรือผู้เล่นตกลงกันไม่ได้ กรรมการควบคุมการแข่งขัน จะเป็นผู้ชี้ขาดและให้ถือว่าคำตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

- ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัวที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที หากผู้แข่งขันไม่พร้อมที่จะแข่งขันตามเวลาที่กำหนดมาสายเกิน15นาที ปรับแพ้ 1 เฟรม และหากเกิน 30 นาที ปรับแพ้บาย

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

2.1 เปิดรับสมัครผู้แข่งขันที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่จำกัดจำนวน เพศ วัย สัญชาติ ผ่านทาง Website การจัดการแข่งขัน LEO Snooker Ranking
โดย ทั้ง 2 รายการ รับสมัครจำนวน 256 ท่านต่อ 1 รายการ
(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับผู้แข่งขันกรณีที่รายการแข่งขันนั้นๆ ได้เต็มจำนวนแล้ว)

2.2 อัตรา ค่าสมัคร 500 บาทต่อรายการ 

2.3 ผู้แข่งขันต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน จากฝ่ายจัดการแข่งขันแล้วเท่านั้น (ที่ได้ทำตามขั้นตอนการสมัครผ่านทาง Website และได้ทำการโอนค่าสมัครเรียบร้อบแล้วเท่านั่น)

3. การจับสลากประกบคู่แข่งขัน และประกาศสายการแข่งขัน

3.1 รายการที่ 1 (Event 1) กำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - 7 สิงหาคม 2565 (แข่งขันทั้งหมด 21 วัน)
ปิดรับสมัคร วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จับสลาก และประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 30 มิถุนายน 2565

3.2 รายการที่ 2 (Event 2) กำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2565 - 20 พฤศจิกายน 2565 (แข่งขันทั้งหมด 21 วัน)
ปิดรับสมัคร วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จับสลาก และประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 13 ตุลาคม 2565

3.3 รายการที่ 3 (Event 3) กำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 - 11 มิถุนายน 2566 (แข่งขันทั้งหมด 21 วัน)
ปิดรับสมัคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 จับสลาก และประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

4. รูปแบบระบบการแข่งขัน

4.1 ทั้ง 3 รายการ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 256 ท่าน ต่อ 1 รายการ ระบบการแข่งขัน เป็นแบบแพ้คัดออก โดยรอบคัดเลือกรอบแรกจนถึงรอบรองชนะเลิศใช้ระบบ แข่งขันดีที่สุด 3 ใน 5 เฟรม และรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ แข่งขันดีที่สุด 4 ใน 7 เฟรม

4.2 การจัดอันดับมือวาง ในการแบ่งสายการแข่งขัน ของแต่ละรายการ

4.2.1 การจัดมือวางสำหรับรายการที่ 1 จะนำอันดับคะแนนสะสมมือวาง 32 อันดับแรก จาก Leo Snooker Ranking Season 4 มาเป็นมือวางลงในสายการแข่งขันก่อน จากนั้นจะจับสลากนักกีฬาที่เหลือเข้าสายการแข่งขัน

4.2.2 การจัดมือวางสำหรับรายการที่ 2 จะนำอันดับคะแนนสะสมมือวาง 32 อันดับแรก จาก รายการที่ 1 มาเป็นมือวางลงในสายการแข่งขันก่อน จากนั้นจะจับสลากนักกีฬาที่เหลือเข้าสายการแข่งขัน

4.2.3 การจัดมือวางสำหรับรายการที่ 3 จะนำอันดับคะแนนสะสมมือวาง 32 อันดับแรก จาก รายการที่ 2 มาเป็นมือวางลงในสายการแข่งขันก่อน จากนั้นจะจับสลากนักกีฬาที่เหลือเข้าสายการแข่งขัน

5. หลักเกณฑ์การคิดคะแนนสะสม

5.1 แข่งขันทั้ง 3 รายการ 

      - ชนะเลิศ                     160 คะแนน

      - รองชนะเลิศ                120 คะแนน

      - แพ้รอบรองชนะเลิศ       90 คะแนน

      - แพ้รอบ 8 คน               70 คะแนน

      - แพ้รอบ 16 คน             45 คะแนน

      - แพ้รอบ 32 คน             30 คะแนน

      - แพ้รอบ 64 คน             20 คะแนน

      - แพ้รอบ 128 คน           10 คะแนน

      - แพ้รอบ 256 คน           5 คะแนน

6. เงินรางวัลการแข่งขัน :

6.1 เงินรางวัลการแข่งขันรอบคัดเลือก ต่อ 1 รายการ

ผู้ชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

รองผู้ชนะเลิศ 12,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

อันดับ 3 - 4 (รอบรองชนะเลิศ) จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท พร้อม เหรียญรางัวล และใบประกาศนียบัตร

อันดับ 5 - 8 (เข้ารอบ 8 คน) จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อม เหรียญรางัวล และใบประกาศนียบัตร

อันดับ 9 - 16 (เข้ารอบ 16 คน) จำนวน 8 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อม เหรียญรางัวล และใบประกาศนียบัตร

อันดับ 17 - 32 (เข้ารอบ 32 คน) จำนวน 16 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อม เหรียญรางัวล และใบประกาศนียบัตร

รางวัลเบรกสูงสุด 2,000 บาท

7. การแต่งกายของผู้แข่งขัน

ผู้แข่งขันจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันคือ

- ต้องใส่เสื้อโปโลที่ทางฝ่ายการจัดแข่งขันมอบให้เท่านั้น

- ต้องสวมกางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น ที่สุภาพ

- สามารถติดโลโก้ตามสังกัดของผู้แข่งขันได้ ไม่เกิน 6 ตารางนิ้ว และห้ามติดทับโลโก้ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน

- ห้ามติดโลโก้ผู้สนับสนุนใดๆ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน

- กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุไว้ จะมีโทษคือ จะถูกปรับแพ้ในแมตช์ที่กำลังจะแข่งขัน

8. สถานที่การแข่งขัน

FINO Snooker Club สาขารัชดาภิเษก
ถนนรัชดาภิเษกซอย 18

Tel. 02-010-5664
คลิกดูแผนที่ตั้งผ่าน Google Maps